Z dniem 15 marca 2018 r. wejdą w życie przepisy dotyczące nowych zasad składania dokumentów finansowych do KRS. Ich złożenie ma następować wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Do 30 września 2018 r. do zgłoszenia można będzie dołączyć kopie dokumentów finansowych podpisane kwalifikowanym e-podpisem albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w KRS.