Nowe przepisy dotyczące zatrudniania na podstawie umów terminowych wejdą w życie 22 lutego 2016 r.

Nowe limity zatrudniania terminowego, tzw. „33 miesiące i 3 umowy”

Według nowego stanu prawnego zatrudnienie na podstawie umowy lub umów na czas określony będzie mogło trwać maksymalnie przez 33 miesiące. Ograniczona zostanie liczba wspomnianych umów – strony będą mogły zawrzeć nie więcej niż 3 takie umowy.

Całkowite odejście od sztywnego, zawsze dwutygodniowego okresu wypowiedzenia umowy na czas określony.

W zamian tego w odniesieniu do tego typu umów zaczną obowiązywać okresy wypowiedzenia stosowane aktualnie tylko do umów zawieranych na czas nieokreślony. Przypomnijmy, że długość wypowiedzenia takich umów wynosi:

  • 2 tygodnie – przy zatrudnieniu w zakładzie poniżej 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc – przy 6-miesięcznym okresie zatrudnienia w danym zakładzie,
  • 3 miesiące – przy co najmniej 3-letnim stażu zakładowym.