Pomoc de minimis przyznawana jest na podstawie krajowych programów pomocowych (ustaw, rozporządzeń). Może być udzielona zarówno z funduszy europejskich, jak i ze środków krajowych (PFRON, Fundusz Pracy). Dla jej limitów kwotowych nie ma jednak znaczenia, z jakich środków będzie pochodzić. Do wszystkich mają bowiem zastosowanie te same ograniczenia kwotowe, pod warunkiem że nie zaniża ich dany program pomocowy (przykład 1).

Sektory i limity kwotowe

W praktyce gospodarczej najczęściej udzielaną pomocą de minimis jest ta przyznawana na podstawie rozporządzenia Komisji 1407/2013/UE w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis. Jej limit kwotowy dla jednego przedsiębiorcy wynosi 200 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych. Nie dotyczy to transportu drogowego towarów, gdzie limit ten jest o połowę niższy – wynosi 100 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych. Przy czym bierze się tutaj pod uwagę kwotę pomocy de minimis przyznaną w danym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach.

Dla przedsiębiorców świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym, czyli takich, które odpowiadają zakresowi zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego – limit kwotowy pomocy de minimis wynosi 500 tys. euro w okresie 3 lat podatkowych. Mowa o tym w rozporządzeniu Komisji 360/2012/WE w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym. Usługi te dotyczą m.in. lokalnego transportu zbiorowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.

Dla przedsiębiorcy z branży rybołówstwa limit pomocy de minimis wynosi już tylko 30 tys. euro w ciągu trzech lat podatkowych, o czym stanowi rozporządzenie Komisji 717/2014/UE w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa. Najniższy jest dla przedsiębiorcy z branży rolnej – wynosi bowiem 15 tys. euro w ciągu trzech lat podatkowych. Mowa o tym w rozporządzeniu Komisji 1408/2013/UE w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rolnym.