LIMITY PODATKOWE NA 2016 r.

PRZYCHÓD DLA OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM

W 2016 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, którzy w 2015 r. uzyskają przychody z działalności prowadzonej wyłącznie:

        – samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 636.555 zł (150.000 euro × 4,2437 zł/euro), lub

– w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 636.555 zł (150.000 euro × 4,2437 zł/euro).

MALI PODATNICY

» podatek dochodowy
Dla celów podatku dochodowego małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Zatem małym podatnikiem w 2016 r. będzie przedsiębiorca, u którego wartość przychodów ze sprzedaży za 2015 r. nie przekroczy 5.092.000 zł.

» podatek VAT
Dla celów VAT małym podatnikiem w 2016 r. będzie podmiot:

u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczy w 2015 r. kwoty 5.092.000 zł (1.200.000 euro × 4,2437 zł/euro),
JEDNORAZOWA AMORTYZACJA

W 2016 r. limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego będzie wynosić 212.000 zł.